El procés de millora continua d’Enplater a nivell mediambiental, no està només relacionat amb l’acompliment estricte de la legislació vigent, sinó que està en línia amb les actuacions socialment responsables i en el seu interès per a protegir el medi ambient.

L’escalfament global de la terra que porta al canvi climàtic, suposa un repte per la humanitat i s’ha convertit en un tema d’extrema importància a nivell mundial.

Qualsevol activitat humana genera emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i en especial CO2. Existeixen evidències de que la major part de l’escalfament global és a causa d’emissions d’aquestes activitats.

El càlcul de la Petjada de Carboni de les activitats i els productes generarà millores a Enplater; la Petjada de carboni identifica les emissions de GEH, pel que possibilita la definició d’objectius i la realització de polítiques de reducció d’emissions i estalvis de costos perfectament focalitzats, al disposar dels coneixements crítics d’emissions que poden tenir el seu origen directe o indirecte en l’organització.

Amb el propòsit de reduir les emissions de GEI s’ha realitzat una auditoria energètica on han sorgit les actuacions per a millorar la reducció de l’impacte ambiental.