Films d’alta barrera

Disposem de films de gran transparència, elevada barrera als gasos i al vapor d’aigua a partir de materials de poc gruix.